GDPR

Information om behandling av personuppgifter

Den här informationen syftar till att förklara hur Grogrund psykologi hanterar dina personuppgifter. Om du har frågor kring personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Erik Karlsson på kontakt@grogrundpsykologi.se.

 

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt. 

 

Personuppgiftsansvarig

Erik Karlsson på Grogrund psykologi är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och honom. Han ansvarar även för att dataskyddsförordningen följs, och samarbetar med datainspektionen, till exempel om inspektion skulle bli aktuell. 

 

Ändamål och rättslig grund för behandling

Grogrund psykologi använder de uppgifter du lämnar till mig för att verksamheten ska kunna ge dig en god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs under vårdtiden löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient. 

 

Den rättsliga grund som Grogrund psykologi har för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av s.k. allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Grogrund psykologi - precis som alla vårdgivare - står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.

 

Lagringstid

Grogrund psykologi kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, det vill säga tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen. Personuppgifter utöver patientjournalen, till exempel vid kommunikation med email eller telefonkontakt raderas skyndsamt.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att:

  • få dina personuppgifter rättade

  • få uppgifterna raderade

  • kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt

  • i vissa fall invända mot behandling.

 

 

Mottagare av uppgifter

Uppgifter lämnas till utomstående endast om du i enskilda fall samtycker till det.

 

Uppgiftsskyldighet enligt lag

I särskilda fall kan Grogrund psykologi ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter. En sådan uppgiftsskyldighet gäller enligt reglerna i:

  • Socialtjänstlagen, om ett barn far illa.

  • Socialförsäkringsbalken, när det gäller uppgifter som behövs för beslut i socialförsäkringsärende.

  • Brottsbalken, när det gäller brott av allvarligare grad, eller brott som är ”å färde”, det vill säga pågående brott.

 

Regler om sekretess och säkerhet för uppgifterna

För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar, och sådana Grogrund psykologi använder - exempelvis i journalen - gäller de regler om tystnadsplikt som följer av Patientsäkerhetslagens bestämmelser. 

 

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande verksamhetens behandling av dina personuppgifter.

 

Uppgifter som krävs enligt lag

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att psykolog ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar och planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att Grogrund psykologi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.

 

Överföring av uppgifter till tredje land

Inga uppgifter som behandlas av Grogrund psykologi överförs till tredje land utanför EU.